برج تجاری صادقیه

برج تجاری صادقیه

کفسازی فوم بتن با کیفیت استاندارد در برجهای مرتفع

پروژه برج تجاری فلکه دوم صادقیه

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

کف سازی