شرکت کلینیک فوم بتن موفق به ثبت بیش از 6 پتنت بین المللی در زمینه بتن، افزودنی های بتن و فوم بتن میباشد.
اخذ گواهینامه های کنترل کیفیت و رکورد مقاومت بتن بخشی از افتخارات شرکت کلینیک فوم بتن میباشد.